Förvaltning

2019-04-15

Genom vår förvaltning ser vi till att våra hyresgäster är nöjda och trivs. Målet är att bidra till ett stabilit och tryggt boende. Även i den löpande förvaltningen ser vi till hållbarheten när vi eftersträvar en effektiv energiförbrukning, bra avfallshantering och väljer bra material till bostäder och områden. Andra viktiga förvaltningsfrågor för vårt långsiktiga hållbarhetsarbete är uppfyllandet av miljökrav.

Signalisten sätter hyresgästen främst

Vi undersöker kundnöjdheten bland våra hyresgäster kontinuerligt. En NKI-undersökning (nöjd kundindex) genomfördes senast 2018 och följdes 2019 med en kompletterande undersökning för att se om våra förbättrande insatser sedan första undersökningen gett resultat.

Hyresgästundersökningen 2018 visade att våra hyresgäster framför allt vill se förbättringar inom värmekomfort, städning och trygghet. Att hyresgästerna ska känna sig trygga och trivas i sina lägenheter är en grundläggande hållbarhetsfråga för oss.


Produktindex mäter hyresgästernas nöjdhet med lägenheten, de allmänna utrymmena och utemiljön. Serviceindex mäter hyresgästernas nöjdhet med information, bemötande och service från oss samt trygghet och renhållning i och omkring fastigheten. 

Värmen i lägenheterna är en återkommande fråga

Värmekomforten i lägenheterna har länge varit ett förbättringsområde för Signalisten. I hyresgästenkäten 2018 såg vi att de åtgärder vi redan genomfört inte gett tillräckligt bra resultat. Av våra bostadshyresgäster är 58% inte nöjda med inomhustemperaturen vintertid, en ökning med 6 procentenheter från 2016. Dessutom är 41% missnöjda med luftkvaliteten vilket är en ökning med 7 procentenheter. Efter sommaren 2018 bestämde vi oss för att göra en större, långsiktig satsning mot ett förbättrat inomhusklimatet. Bland flera åtgärder höjde vi inomhustemperaturen med en grad till 21 grader i medeltal. Temperaturerna höjs dessutom tillfälligt under höst- och vårsäsongerna, under perioder med extra hög luftfuktighet.

För att involvera hyresgästerna har vi också tagit fram informationsmaterial som visar vad de själva kan göra för få en förbättrad värmekomfort. Arbetet fortsätter under 2019.


Förbättringsarbetet har efter senaste NKI-mätningen intensifierats. En kompletterande undersökning har genomförts under våren för att se om våra direkta åtgärder har påverkat värmekomforten hos våra hyresgäster.

Snyggt och säkert i våra bostadsområden

För att säkerställa att städningen fungerar har en ny tjänst tillkommit hos Signalisten som en åtgärd efter senaste hyresgästundersökningen. Den inriktar sig på kvalitetssäkring av utförda städtjänster av entreprenör genom att inrätta en närmare kontakt med städuppdragstagaren, att tydligare kommunicera vad städuppdraget innebär och att följa upp anmärkningar på städet i våra fastigheter.

Vi ser att trygghet är en viktig fråga som vi fortsätter att arbeta med. Hyresgästundersökningen 2018 visade att 27% inte känner sig trygga i källare och vind, i trapphus är siffran 21% och utomhus på kvällar och nätter 21%. Motsvarande siffror 2016 var 27, 20 och 19%, senaste undersökningen visar alltså en liten försämring jämfört med tidigare. För att komma tillrätta med det har vi gjort en del åtgärder. Bovärdarna har under 2018 avsatt mer tid till att vistas ute i fastigheter och närliggande miljöer och satsningen med boväktare som ronderar i områden kvälls- och nattetid som startade 2017 har fortsatt. Samarbetet med Solna stad och polisen har också stärkts.

Vi genomför dessutom trygghetsvandringar tillsammans med våra boråd för att identifiera platser som har dålig belysning eller övervuxna buskage. LED-belysning har installerats på flera platser under 2018, i Agnesberg (Tunvägen, trapphus och garage) och på Bergstigen i Råsunda.

Energiförbrukning

Vår miljöpolicy är vägledande för vårt dagliga arbete och för hur vi fattar beslut om investeringar och väljer rätt material. Varje år sätter vi upp nya miljömål. De områden vi framför allt kan påverka inom miljö är inköp av el, värme och kyla till våra fastigheter, materialval men även upphandling och inköp. Under 2018 har vi dessutom installerat 50 laddplatser för elbilar i beståndet

Signalisten är ett normalår till 98% fossilbränslefritt i drift och förvaltning. Vårt mål är att även fortsättningsvis att behålla denna nivå.

Under perioden 2003–2017 sattes ett mål för energibesparing på 22% vilket vi uppnådde. Målet för 2018–2022 är att minska vår energiförbrukning från 158 kWh/kvm (BRA) till 155 kWh/kvm (BRA). Under 2018 steg energiförbrukningen något till 159 kWh/kvm (BRA) som en följd av satsningen på bättre inomhusklimat. Vi anser att en acceptabel boendemiljö för våra hyresgäster också är en grundläggande hållbarhetsfråga. Vi räknar med att kunna sänka energiökningen under kommande år med till exempel hjälp av förbättrad energiåtervinning i fastigheterna. 

Läs mer -  Driftfakta åren 2014-2018 (pdf)

Avfallshantering

Genom bättre avfallssortering kan vi och våra hyresgäster tillsammans bidra till en hållbar miljö. Alla våra miljöstugor kommer att byggas om enligt ett nytt koncept som bygger på fler sorteringsmöjligheter och engagerade hyresgäster. Den första miljöstugan började byggas om under hösten 2018. I och med ombyggnaden skapar vi också en bra grund för att uppfylla det framtida lagkravet som preliminärt träder i kraft 2025. Det innebär att fastighetsägare är skyldiga att erbjuda hushållsnära hämtning, vilket vi ser flera miljömässiga fördelar med och vi har ambitionen att erbjuda det så snart som möjigt. När det gäller matavfall har nu 89% av våra hyresgäster möjlighet att sortera sitt matavfall, jämfört med 79% 2017.

Vi vill få till en beteendeförändring hos våra hyresgäster för att bli vara delaktiga i vår hållbarhetsarbete. Där är kampanjer om värme och avfallshantering viktiga. Vi gör åtgärder inom verksamhet också som att under 2018 projektanställa två miljövärdar i ett samarbete med Solna stad för att hålla ordning i och omkring våra miljörum. Dessa tjänster finns kvar och är nu nytillsatta.

Materialval och avfallshantering

Alla ramavtalade leverantörer och underentreprenörer ska bedriva ett systematiskt arbete med relevanta miljökrav i alla led. Vi ställer även krav i våra upphandlingar att de följer sina skyldigheter enligt miljölagstiftningen.

I upphandlingarna ställs också krav när det gäller hantering av leverantörskedjan och miljöskyddsåtgärder.

Länkar

Driftfakta åren 2014-2018 (pdf)

Signalistens Förmedlingsstatistik

Signalistens Projektsida

Hållbarhetsnyheter

2019-04-08
GRI-index (pdf)

2019-04-09
Års- och hållbarhetsrapporten (pdf)


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna