Frågor och svar

2018-05-22

 

Vad är bosättningslagen?
1 mars 2016 trädde bosättningslagen i kraft, en lag som innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun, och därmed kunna påbörja etableringen i samhällslivet och på arbetsmarknaden.

Vad innebär termen nyanlända?
Nyanlända är personer som har fått uppehållstillstånd, svenskt personnummer och blivit folkbokförda i en kommun. Detta till skillnad från asylsökande som ansökt om skydd och väntar på beslut.

Hur många nyanlända tar Solna stad emot?
Under 2018 ska Solna stad ta emot 215 personer. Under 2017 var samma siffra 307 personer.

Varför är Signalisten delaktig i denna process?
Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse och ett av våra syften är att ta ett bostadssocialt ansvar. Vi och andra allmännyttiga bolag har alltid gett lägenheter till sociala ändamål så det är inget nytt. För att kunna göra det måste vi tänka långsiktigt genom att bland annat arbeta för god integration.

Vad innebär samverkansöverenskommelsen mellan Solna stad och Signalisten?
En samverkansöverenskommelse mellan Signalisten och Solna stad togs fram i december 2016. Syftet var att hitta effektiva sätt att samarbeta och lösa bostadsförsörjningen för flera grupper i samhället där de nyanlända är en av dem. I avtalet är det bland annat uttalat att Signalisten ska vara huvudansvarig för att anskaffa och tillhandahålla bostäder inom sitt eget och andra fastighetsägares bostadsbestånd. 

Hur länge ska de nyanlända bo i tillfälliga bostäder?
Hyresgästerna tecknar korttidskontrakt på två år. Alla hyresgäster har fått tydlig information när de tecknat sina hyreskontrakt om att de efter två år inte har möjlighet att förlänga sina kontrakt och att de behöver vara aktiva i sitt bostadssökande. De får också stöd från Solna stad att söka bostad.

Varför går inte kontrakten att förlänga?
Det rör sig om korttidskontrakt för tillfälligt boende och de kontrakten gäller endast två år. De tillfälliga bostäderna behövs för att Solna stad ska kunna uppfylla sitt åtagande att ta emot fler nyanlända. Under 2018 kommer 215 nyanlända till Solna som behöver boende.

Vem äger de tillfälliga bostäderna i Huvudsta och Frösunda?
De tillfälliga bostäderna i Stenbacka/Huvudsta och Frösunda ägs av Solna stad och förvaltas av Signalisten.

De lägenheter som man ger till nyanlända från eget befintligt bestånd, vilka är det?
Det är främst att lägenheter som står inför renovering men om dessa inte täcker behovet så kan det bli andra typer av lägenheter.

Varför inte placera alla dessa personer i tillfälliga bostäder?
Dessa är på grund av storlek inte lämpade för familjer med barn och därför kommer lägenheter från det egna beståndet att fördelas främst till barnfamiljer.

Hur går det till när de tillfälliga kontrakten sägs upp?
Minst sex månader innan hyreskontraktet går ut kontaktas hyresgästen via med information om process, erbjudande om sökstöd hos kompetensförvaltningen (Solna stad) samt själva uppsägningen. Solna stad erbjuder även individuellt sökstöd brett i hela landet och koncentrerat på områden som har kort bostadskö.  3-4 veckor innan avflyttning sker en avflyttningsbesiktning som utförs av Signalisten. Hyresgästen lämnar bostaden och nycklarna återlämnas till Signalisten.

Vad händer om hyresgästen inte flyttar när kontrakten gått ut?
Alla som har skrivit på de här kontrakten har från början fått information om att det rör sig om tidsbegränsade kontrakt på två år. Vi informerar i god tid, minst sex månader, innan utflyttning och erbjuder de som inte har hittat en ny bostad hjälp med bostadssök. Om hyresgästen är kvar när kontraktet gått ut kommer Kronofogden att kontaktas för avhysning.

 

 

 

 


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna