Miljöarbete

2018-09-25

Vi arbetar för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där våra hyresgäster ska ha ett miljöanpassat och bra boende.

Sedan 2014 är Signalisten miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas och arbetar mot uppsatta miljömål och handlingsplaner. Att miljödiplomera sin verksamhet innebär att ett särskilt miljöledningssystem införs för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning.

För att säkra ett aktivt miljöarbete har vi även en miljöpolicy. Policyn fungerar som vägledning både i det strategiska och i det dagliga arbetet, samt är en integrerad och naturlig del av verksamheten. 

Energibesparing

Vi började arbeta systematiskt med att mäta energibesparing 2003 och har sedan dess sparat 21 % av energianvändningen i våra fastigheter. De energibesparingar vi genomför kan vara av olika slag. Det kan vara en ren energiåtgärd vid behov, eller att vi genomför energiprojekt samtidigt som andra större ombyggnationer, exempelvis installation av värmepumpar, fönsterbyten, byte till LED-belysning och driftoptimering.

Transporter

Vi har minskat antalet leverantörer för att på så sätt få ner onödiga transporter till verksamheten. Vid nya upphandlingar har vi i allt större omfattning börjat ställa högre krav på miljöfordon. Bland våra egna fordon har vi 100 % miljöfordon i verksamheten, varav sju stycken är elbilar och resterande fordon drivs av gas. Fördelningen är cirka 40 % elbilar och cirka 60 % gasbilar. Vi har även företagscyklar.

El

Signalisten använder enbart miljömärkt el till alla våra fastigheter, enligt Svenska Naturskyddsföreningens kriterier för "Bra Miljöval", vilket bland annat innebär att elen endast kommer från förnybara källor. Under 2015 minskade vi våra koldioxidutsläpp med 933 ton genom att köpa miljömärkt el jämfört med om vi inte hade gjort ett aktivt val.

Under 2015 installerade vi även solceller på taket till vårt kontor på Skytteholmsvägen. Totalt 82 stycken solpaneler installerades som täcker en yta av 140 m² och dessa beräknas producera cirka 22 000 kwh per år. Produktionen av el beräknas täcka en tredjedel av elbehovet på vårt kontor.

Värme och kyla

Norrenergi förser oss med fjärrvärme och fjärrkyla märkt med Bra Miljöval till alla våra fastigheter. Bra Miljöval handlar om att minska klimatpåverkan och att spara på naturresurserna. Värmen som Norrenergi levererar får till högst tio procent vara icke förnybar. Då inkluderas även transporter, lagring, förädling av bränslen och all el som används i produktionen. Under ett normalkallt år är cirka 98 procent av Norrenergis bränsle förnybart. När det gäller kylleveranserna är andelen förnybar energi nästan 100 procent.

2016 var vårt faktiska CO2-utsläpp från värme 484 ton. Sedan 2003 har vi minskat våra koldioxidutsläpp med mer än 90 %. Nationella och internationella miljömål ligger på 20 % respektive 40 % minskning fram till 2020 respektive 2030. Det innebär att Signalisten har överträffat de globala, europeiska och nationella klimatmålen vad gäller uppvärmning.

Avfallshantering

Det mesta av allt vi slänger går att återvinna eller återanvända på något sätt. I våra områden har vi insamlingsbehållare för tidningar. I grovsoprummen och miljöstugorna kan hyresgästerna sortera elektronik och batterier, i några även wellpapp och kartong. I dagsläget kan även 89,5 % av våra hyresgäster sortera sitt matavfall.

 


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna