Nyproduktion och ombyggnation

2019-04-09

Ombyggnation av vårt bestånd är tätt sammankopplat till flera viktiga hållbarhetsfrågor. Dels att uppdatera fastighetsstandarden till dagens boendekrav och byggnormer och dels att effektivisera husens energianvändning och säkra vårt bestånds livslängd. I vårt hållbarhetstänk planerar vi nämligen att hjälpa även kommande generationers invånare i Solna att hitta attraktiva boenden. En långsiktig bostadsförsörjning med lång tidshorisont.

Attraktiva boenden

En av Signalistens stora utmaningar de närmaste tio åren är en nödvändig upprustning av ungefär hälften av våra fastigheter. Under 2018 tog vi fram en långsiktig plan för hur fastigheterna från 60- och 70 talet ska renoveras. De här fastigheterna utgör ungefär hälften av vårt bestånd, cirka 1700 lägenheter. Våra utredningar har visat att de största renoveringsbehoven finns i Bagartorp och Bergshamra, därför är det där vi startat de första samråden under 2019.

Till det kommer en planerad nyproduktion på ungefär 100–200 lägenheter varje år. Du kan läsa mer om våra planerade byggprojekt, renoveringar och vår strategi på vår projektsida.

Ekonomisk stabilitet i stora projekt

Signalisten har en stabil ekonomi som bygger på långsiktig förvaltning och ansvarsfull ekonomi. En långsiktigt hållbar ekonomi är viktig för att vi ska kunna sköta vårt uppdrag att äga, förvalta och bygga fastigheter som görs med mycket långa tidshorisonter.

Att Signalisten drivs i stiftelseform innebär att alla vinster stannar kvar inom stiftelsen och kommer våra hyresgäster tillgodo i form av reparationer, underhåll och nya bostäder. För att behålla en stabil ekonomi krävs det att en noggrann planering av nya projekt görs innan vi fattar beslut  att genomföra dem.

Material och miljökrav

När vi renoverar och bygger nytt behöver vi ta hänsyn till både dagens och framtidens hyresgäster. Vi tänker långsiktigt när det gäller standard, materialval och energikrav. I nyproduktionsprojekt är vårt mål att alla byggnader ska uppfylla kraven i miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver. Det genomför vi nu i trygghetsboendet Palsternackan i Huvudsta. Även i renoveringen av Ritorp har vi ambitionen att uppnå den här miljöcertifieringen.

Vi använder också Byggvarubedömningens system som stöd för att välja material utifrån miljökriterier. Vi ställer också höga krav på sortering av bygg- och rivningsavfall i alla entreprenader. För att säkerställa att våra leverantörer uppfyller kraven gör vi oannonserade besök både vid entreprenader och hos ramavtalade entreprenörer och leverantörer. Under 2018 genomförde vi två besök och under 2017 ett besök. Vi upptäckte inga avvikelser då.

Enligt vårt mål att följa upp miljökrav på ramavtalade leverantörer har vi under 2018 genomfört en kontroll vad gäller miljövänligt drivmedel.

I våra upphandlingar fångas inom ramen för LOU risker för att leverantörer eller underentreprenörer inte uppfyller Signalistens krav på sociala förhållanden i leverantörslede.

Länkar

Signalistens Förmedlingsstatistik

Signalistens Projektsida

Hållbarhetsnyheter

2019-04-08
GRI-index (pdf)

2019-04-09
Års- och hållbarhetsrapporten (pdf)


 
  • Copyright © 2018 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna