Hoppa till huvudinnehåll

Solna vatten utför VA-arbeten i Bagartorp

Publicerad 31 januari 2024

På uppdrag av Solna Vatten AB byter Sveab ut gamla vatten- och avloppsledningar från torget längs med gångstråket, vid sidan av plaskdammen fram till Bagartorpsringen 80. Sveab har påbörjat arbetet som beräknas pågå till och med juni 2024.

Arbetet innebär vissa begränsningar både för dig som bor i området och dem som rör sig i och genom området. Tidvis kan det vara mycket stökigt med buller från arbetsfordon, samt avspärrningar och jordhögar. Även en del trädfällning och röjning utförs i arbetsområdet genom parken.

Tillfällig gångväg bakom utegymmet

Den befintliga gångvägen stängs av under byggtiden och ersätts med en tillfällig gångväg bakom utegymmet.

Schaktningsarbeten

Från hus 80 och längs baksidan av hus 82–86 ska en stödkonstruktion byggas för att möjliggöra schaktning. Detta medför en hel del buller och därför monteras bullermätare upp.

Schaktning görs sedan på grönytor från Bagartorspringen 82–68. Det kommer att vara schaktmassor längs hela arbetsområdet. Det är mycket viktigt att inte korsa avspärrningar.

Om du har frågor

Vi har förståelse för att arbetet medför olägenheter, framför allt för dig som bor i området. Vi ber om överseende och tackar för ditt tålamod.

Frågor besvaras i första hand av Solna Vatten AB på telefon 08-746 10 00.

Karta över arbetsområdet

Flygfoto som visar arbetsområde i Bagartorpsringen.
  • Streckade streck (------) i grönt = röjning trädfällning
  • Streckade streck (------) i orange = schaktning
  • Kryss (X) i orange = uppställning av schaktmassor
  • Kryss (X) i rött = avspärrningar gångväg