Hoppa till huvudinnehåll

Radonmätningar klara

Publicerad 29 september 2020

Radonmätningarna som gjordes vintern 2019/2020 är nu klara. Resultatet har visat att ett 20-tal lägenheter hade ett årsmedelvärde över 200 Bq/kvm som är dagens gränsvärde. En övervägande majoritet av dessa låg nära gränsvärdet.

Vad händer nu?

Vi kommer att kontakta hyresgäster som bor i lägenheter där förhöjda värden upptäckts för att undersöka möjliga åtgärder. Det kan till exempel röra sig om att se över ventilationen i lägenheten. 

Hur gick mätningen till?

Vi ställde ut dosor som registrerade om det fanns halter av radon i lägenheten. Mätningarna pågick under sammanlagt cirka sex månader (två månader per mätning) och genomfördes i ett representativt urval av våra lägenheter, cirka 1200 av våra 4000 lägenheter.

Varför görs radonmätningar?

Radonmätningar genomförs vart tionde år eller när större förändringar i en fastighet sker för att säkerställa att halterna ligger under gränsvärdena.