Hoppa till huvudinnehåll

Lukt i samband med grävning

Publicerad 4 januari 2023

I samband med rivning och schaktarbeten på innergården har boende reagerat på lukt. Kompletterande provtagningar på schaktmassor har genomförts vid flera tillfällen på uppdrag av Signalisten. Prover visar på något förhöjda halter av vissa ämnen och en dialog med Miljö- och byggnadsförvaltningen pågår om hur hantering av dessa massor ska ske för att arbeten ska kunna fortsätta framåt.

Halterna härstammar främst ifrån äldre tjärhaltiga asfaltsmassor, halterna är dock inte onormalt höga. Däremot behöver massorna tas om hand på ett korrekt sätt samt fraktas till en avfallsanläggning.

Ämnen är inte skadliga för er som boende i direkt anslutning då spridningsrisken via porgas (markgas) och vidare in i byggnaden via inomhusluften är liten. Handlingar är inlämnade till miljöförvaltningen som återkommer med bedömning av vidare hantering av massorna.

Vi beklagar eventuella olägenheter i samband med detta arbete och återkommer med mer information så fort vi får svar från Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Har du frågor?

Vill du veta mer om projektet?