Hoppa till huvudinnehåll

Hyresgästundersökning hjälper i kvalitetsarbetet

Publicerad 22 november 2018

Under sommaren genomförde vi tillsammans med AktivBo en undersökning där hälften av våra hyresgäster slumpmässigt valdes ut för att få svara på frågor om hur de trivs med oss som hyresvärd. Vi kan utläsa både ris och ros i resultatrapporten. Bland annat ser vi att hyresgästerna tycker vi är lätta att komma i kontakt med, 90 procent är nöjda med hur de kommer fram via telefon och 88 procent är nöjda med vår hantering av e-posten. Hela 94 procent anger att de är nöjda med bemötandet de får när de felanmäler.

De positiva resultaten från undersökningen är tecken på att våra ansträngningar har effekt, vilket sporrar oss att fortsätta driva förbättringsarbetet. I analysen ser vi att de boende främst vill se förbättringar inom tre områden - värme, trygghet samt att hålla rent och snyggt i och omkring fastigheterna. Vårt kvalitetsarbete pågår hela tiden men som en följd av undersökningen har vi nu påbörjat, och i vissa fall redan genomfört, flera specifika åtgärder.

Ökad trygghet dag, kväll och natt

Anmärkningarna på den upplevda tryggheten i våra områden är något vi tar på allvar och vi trygghetsvandrar varje år tillsammans med de olika områdenas boråd för att löpande utvärdera läget. I årets undersökning uppger 27 procent av de boende att de inte känner sig trygga i källare och vind, i trapphus är det 21 procent och utomhus på kvällar och nätter är andelen 21 procent.

Upplevelsen av trygghet varierar mellan fastigheterna och arbetet för att öka den anpassas därefter. Gemensamt för alla bostadsområden är att samarbetet med Solna stad, polisen och boväktare har stärkts. Vår närvaro i bostadsområdena har kunnat intensifierats i och med att vår personal utökats med miljövärdar. Det har frigjort mer tid för bovärdarna att vistas ute i fastigheter och närliggande miljöer. Under kvälls- och nattetid ronderas våra områden av boväktare.

Vi märker också att vi behöver synliggöra boväktarna mer. I enkätsvaren ser vi att i de områden som inte uppmärksammat dem i någon större utsträckning känner sig hyresgästerna också mindre trygga.

Rent och snyggt

I enkäten svarade 70 procent att de var nöjda med städningen av de allmänna utrymmena som i miljörum, trapphus, källare, tvättstugor och grönområden. Här pågår nu flera förbättringar. Städningen utförs av externa entreprenörer men kvaliteten kommer framöver kontrolleras av både en konsult och en intern städansvarig.

Städningen i miljörummen har redan sett förbättringar sedan i våras. Våra miljövärdar ser till att skräp-, avfalls- och återvinningsutrymmena sköts på ett bra sätt. Miljörummen ska få ännu en kvalitetshöjning i och med att de ska byggas om och anpassas bättre efter hyresgästernas behov.

Kallt i lägenheterna

För att förbättra inomhusklimatet har en höjning av medeltemperaturen genomförts och ökat från 20 till 21 grader. Dessutom har ett beslut tagits att tidigarelägga ändringarna av inomhustemperaturerna vid årstidsväxlingarna. Temperaturer varierar naturligt mellan lägenheter och de boende som fortfarande upplever att lägenheterna är kalla ombeds felanmäla det så att bovärdarna kan utreda orsaken.

Vi har tidigare skrivit om vårt arbete med att förbättra inomhusklimatet. Den artikeln hittar du här: Åtgärder för ett bättre inomhusklimat i din lägenhet